Polityka prywatnościPolityka Prywatności i Cookies

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego https://karierabezhamulcow.pl/ MB Pneumatyka Sp. z o.o.  ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla odwiedzających Serwis Internetowy. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez MB Pneumatyka Spółka z o.o., w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie internetowym plików cookies.

2.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest MB-Pneumatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie przy ul. Rozwojowej 5, KRS: 0000089698. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rozwojowa 5, 66-100 Sulechów lub drogą e-mailową pod adresem: dane.osobowe@mb-pneumatyka.pl czy telefonicznie na numer: +48 419 03 49. Administrator zwany jest w dalszej części Spółką.

3.      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Spółkę: Rafał Wielgus, e-mail: dane.osobowe@mb-pneumatyka.pl

4.      Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

5.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji. Przekazanie danych osobowych następuje poprzez wysłanie dokumentów na odpowiedni adres e-mail.

6.      Spółka dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

–       przetwarzane zgodnie z prawem;

–       zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

–       merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

–       przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz

–       przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

7.      Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Spółka stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.      PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1.1.   Spółka uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

–           osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

–           przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

–           przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

–           przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

1.2.   Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 1.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego przez Spółkę są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

2.      CEL, ZAKRES, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.   Dane osobowe jakie będą przetwarzane:

Dane określone w przepisach prawa, w tym w Kodeksie Pracy. W przypadku przesyłania dokumentów CV przetwarzany jest także wizerunek.

2.2.   Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Serwisie Internetowym lub przez Spółkę.

2.3.   Spółka może przetwarzać dane osobowe w ramach Serwisu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Rekrutacja na stanowisko

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych,
art. 6 ust. 1 lit. b RODO do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
art. 9 ust. 2 lit. a RODO w ramach wyrażonej zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych,
art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zakresie jaki jest niezbędny do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy.

Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy nie dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.

3.      ODBIORCY DANYCH

3.1.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4.      PROFILOWANIE DANYCH

4.1.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

5.      PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

5.1.   Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Uwaga:

 • prawo do przeniesienia danych stosuje się gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
  w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a  RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
 • prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5.2.   Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Spółkę na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.3.   Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Spółkę, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.4.   Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes Spółki), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.5.   W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Spółką poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Spółki wskazany na wstępie polityki prywatności lub mailowo na adres dane.osobowe@mb-pneumatyka.pl

6.      PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

6.1.   Spółka nie przekazuje danych do państw trzecich.

7.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.   Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Spółka namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Spółki.

§ 3. POLITYKA COOKIES

1.      COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

1.1.  Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, kiedy ją odwiedzasz, używamy technologii znanej jako „pliki cookie”. Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takiej jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

1.2.  Cookies stosowane przez Spółkę:

 • zapamiętują szczegóły logowania;

 • zapewniają bezpieczeństwo, kiedy jesteś zalogowany;

 • zapewniają spójność strony;

 • poprawiają wydajność strony, skracając czas ładowania;

 • zwiększają komfort użytkowania.

1.3.  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

1.4.  Pliki cookie są przez nas wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą. W celu wyrażenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie, dokonaj odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz, lub pozostaw je na domyślnym poziomie, umożliwiającym przetwarzanie danych. W celu wprowadzenia zmian zastosuj się do instrukcji, które znajdziesz klikając przycisk „Pomoc” w menu swojej przeglądarki.

1.5.  Pliki cookie używane są dla polepszenia jakości świadczonych usług, przykładowo:

 • umożliwiają rozpoznanie Twojego komputera, abyś nie musiał wpisywać tych samych danych kilkakrotnie w czasie trwania jednego zadania;

 • sprawdzają jak wiele osób korzysta z usług, aby ułatwić im użytkowanie i zapewnić wystarczającą pojemność i prędkość strony;

 • analizują dane, które umożliwiają nam zapoznanie się ze sposobem korzystania z usług administracyjnych online, abyśmy mogli je ulepszać.

1.6.  Prosimy, abyś swoją decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie podjął bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową.

1.7.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

1.8.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

https://support.google.com/chrome/answer/95647

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

1.9.  Pliki cookies przechowywane są przez określony czas na Twoim urządzeniu końcowym (pliki stałe o czasie przechowywania od 1 dnia do 2 lat) oraz pliki tymczasowe (sesyjne o czasie przechowywania ograniczonym do opuszczenia strony lub ponownego uruchomienia przeglądarki internetowej).