Polityka prywatności


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej Administrator) jest MB-Pneumatyka z siedzibą w Sulechowie przy ul. Rozwojowej 5, KRS: 0000089698.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rozwojowa 5, 66-100 Sulechów lub drogą e-mailową pod adresem: osobowe@mb-pneumatyka.pl czy telefonicznie na numer: +48 419 02 99
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00, IOD.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie przepisów prawa:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO w ramach wyrażonej zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych,
 • art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zakresie jaki jest niezbędny do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 3. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy.
 4. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Uwaga:

 • prawo do przeniesienia danych stosuje się gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
  w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a  RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
 • prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.